Корзина
Нет отзывов, добавить

Аудит 2019

 

 

Звіт незалежного аудитора

Власникам, управлінському персоналу

та іншим користувачам фінансової звітності

 

  Думка.                                                        

 

    Ми провели аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Лігніт+», яка включає звіт про фінансовий результат на 31 грудня 2018 року та звіт про сукупний дохід, за рік, що минув на зазначену дату.

    На нашу думку фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства на 31 грудня 2018 року, її  фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою відповідно до Національних положень (стандартів) фінансової звітності (ПСБО).

   Основа для думки.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Наша відповідальність відповідно до цих стандартів додатково викладена в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності». Ми є незалежними по відношенню до товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ( Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

             Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність.

    Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» за МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

      При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи бухгалтерського обліку, крім підготовки та подання звітності даного поточного року, складеної  в умовах, коли управлінський персонал приймає рішення про  припинення діяльності  товариства як фінансової небанківської установи та ймовірної його ліквідації.

 Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування товариства.

            Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності.

         Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансово звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

        Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім цього, ми : ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

        Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

       Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;        Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність, тобто  здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

        Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки систем внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

 

     Сертифікований аудитор _______________Климко Т.Ю. Сертифікат аудитора №007120, 

виданий рішенням АПУ від  26.12.13 №287/2

 

 

АФ ПП «Стандарт-Проф» код ЄДРПОУ 33662473 

місто Ужгород Закарпатської області,  площа Б.Хмельницького 21 А.

 

 

Директор ПП «Стандарт-Проф» Аудитор   ________________  Якима Н.В.

 сертифікат аудитора № 003362, виданий Рішенням АПУ № 64  від 28 березня 1998 року.

 

26 квітня 2019 року

 
Другие новости